appnybjtp

ตัวควบคุมเครื่องจักรพิเศษ (SPM)

ตัวควบคุมเครื่องจักรพิเศษ (SPM)

แอปพลิเคชัน:เครื่องพิเศษ (SPM)
ตัวควบคุม CNC ของ NEWKer ยังรองรับการใช้งานเครื่องจักรพิเศษต่างๆ เช่น เครื่องเจียระไน เครื่องไส เครื่องคว้าน เครื่องเจาะ เครื่องตีขึ้นรูป เครื่องกัดเฟือง ฯลฯ ตัวควบคุมยังสามารถพัฒนารองได้อีกด้วยรองรับการปรับแต่งและการออกแบบส่วนบุคคล