appnybjtp

หุ่นยนต์มัลติฟังก์ชั่น

หุ่นยนต์มัลติฟังก์ชั่น

แอปพลิเคชัน:มัลติฟังก์ชั่น (หลายฟังก์ชันของแขนหุ่นยนต์หนึ่งข้าง)
NEWKer สามารถจัดหาแขนหุ่นยนต์อเนกประสงค์ได้ นั่นคือการนำหลายฟังก์ชันมารวมเป็นหนึ่งเดียวดังที่แสดงในวิดีโอ กรณีของลูกค้าใช้แขนกลเดียวกันสำหรับการตัด การจัดการ และการเชื่อม